Uanset om du ejer en fysisk butik eller en webshop, så handler er det altoverskyggende kriterie for at få succes om at få kunder i butikken. Der er naturlig en stor forskel på hvordan du får de kunder ind i butikken, alt efter om de skal komme hen til din fysiske butik eller de skal skrive en URL og klikke et par gange på musen for at komme dertil.

Hvis du har en fysisk butik handler det om at være synlig i lokalområdet, det handler måske om at have nogle annoncer rundt omkring, men det handler i høj grad også om at have en online tilstedeværelse. Vi kommer ikke uden om, at langt langt langt de fleste informationer bliver fundet online, så hvis man ikke er god på eksempelvis Facebook og ikke mindst Google, kan det være meget svært at skabe den fornødne opmærksomhed.

Fysisk har vi været inde på, hvad der kan være nogle mulige tiltag. Online er det nogle andre kræfter der spiller ind. Her handler det i høj grad enten om annoncering eller gode placeringer på Google og så en masse anbefalinger fra andre sider, der fortæller at det er et godt sted at handle.

En af disse anbefalinger kan komme fra den danske portal PricePusher, som sammenligner priser på smartphones, tilbehør og meget andet. Har man en butik der sælger produkter i denne kategori kan man få gratis trafik ved at tilføje links til hjemmesiden.

Betalende kunder er noget de fleste er vant til online i form af annoncering, men der er ikke noget der er bedre for forretningen en gratis kunder, der ikke koster noget at få ind, men som betaler fuld pris for ens produkter. Så selvom man kan komme langt med annoncering er de gratis de bedste kunder i sidste ende.